Công nghệ sinh học thực phẩm

Công nghệ sinh học thực phẩm

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chuong 4. Công Nghệ Sử Dụng Nấm Men Và Sản Phẩm
Chuong 4. Công Nghệ Sử Dụng Nấm Men Và Sản Phẩm
Bài Mở đầu
Đề Cương Môn Học
Chương 1. Cơ Sở Vi Sinh Vật
Bài Mở đầu
Chương 7. CNSH Trong đánh Giá Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Chương 7. CNSH Trong đánh Giá Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Chương 6. Enzyme Có Nguồn Gốc Vi Sinh Vật
Chương 6. Enzyme Có Nguồn Gốc Vi Sinh Vật
Chương 5. Công Nghệ Sử Dụng Vi Khuẩn Và Sản Phẩm
Chương 5. Công Nghệ Sử Dụng Vi Khuẩn Và Sản Phẩm
Chương 1. Cơ Sở Vi Sinh Vật
Chương 2. Cơ Sở Công Nghệ Sinh Học
Chương 2. Cơ Sở Công Nghệ Sinh Học
Chương 3. Ứng Dụng Chuyển Gene Thực Vật Trong CNTP
Chương 3. Ứng Dụng Chuyển Gene Thực Vật Trong CNTP
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Công nghệ sinh học thực phẩm