Hệ thống đánh giá kết quả bền vững trong du lịch (Sustainable performance measurement systems in tou

Hệ thống đánh giá kết quả bền vững trong du lịch (Sustainable performance measurement systems in tou

Tổng quan chung. Quy trình thiết kế các tiêu chí đánh giá du lịch bền vững. Doanh nghiệp du lịch hướng tới phát triển bền vững. Đánh giá tính bền vững đối với các doanh nghiệp kinh doanh khác

  1. Về kiến thức
  • Hiểu quy trình thiết kế các tiêu chí đánh giá du lịch bền vững;
  • Vận dụng các tiêu chí đánh giá du lịch bền vững cho một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch điển hình và đánh giá tác động của du lịch bền vững tới cộng đồng.

 

 

  1. Về kỹ năng
  • Nâng cao kỹ năng thiết kế các chỉ tiêu đánh giá du lịch bền vững và vận dụng vào thực tiễn
  • Nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình.

.

  1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
  • Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phát triển bền vững

 Tuân thủ các quy định nghề nghiệp.

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Tài Liệu Tham Khảo
Tài Liệu Tham Khảo
Đề Cương
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Hệ thống đánh giá kết quả bền vững trong du lịch (Sustainable performance measurement systems in tou