K60KHMTA

K60KHMTA

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Chung Về Sinh Thái Học Nông Nghiệp
Bài 1: Khái Niệm STH Và Lược Sử Phát Triển Nông Nghiệp
Video: Nông dân Pháp duy trì canh tác hữu cơ
Đề cương học phần Sinh thái nông nghiệp
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về Sinh thái học nông nghiệp (giới thiệu và bài 1-4)
Bài 1: Khái niệm STH và lược sử phát triển nông nghiệp
Bài 2: Nghiên Cứu Các Tiên đề Triết Học Vận Dụng Trong STHNN
Bài 3: Các Yếu Tố ảnh Hưởng đến Tư Tưởng Của STHNN
Bài 4: Các Yếu Tố ảnh Hưởng Tư Tưởng Của STHNN (tiếp)
Chương 2: Hệ Sinh Thái Nông Nghiệp
Bài 5: Khái Quát Về HSTNN
Bài 6: Đặc Tính HSTNN
Bài 7: Nghiên Cứu Các Mô Hình Nông Nghiệp Sinh Thái
Chương 3: Thiết Kế Hệ Sinh Thái Nông Nghiệp Bền Vững
Video: Nông dân sản xuất xoài hữu cơ
Bài 8: Các Tiêu Chí Và Nguyên Tắc Quan Trọng Trong Thiết Kế HSTNN Bền Vững
Bài 9: Quan điểm Hệ Thống Trong Thiết Kế HSTNN Bền Vững
Bài 10: Thiết Kế Hệ Thống Trồng Trọt
Bài 11: Hệ Thống Cây Trồng đa Canh
Bài 12: Hệ Thống Chăn Nuôi
Bài 13: Hệ Thống Chế Biến Nông Sản Và Hệ Thống Chế Biến Thức ăn Gia Súc
Bài 14: Hệ Thống Chính Sách, Thị Trường Tiêu Thụ Nông Sản
Chương 4: Quản Lý Sinh Thái Sâu Bệnh, Cỏ Dại Và đất Nông Nghiệp
Bài 15: Quản Lý Sinh Thái Sâu Bệnh Theo Hướng Sinh Thái
Bài 16: Quản Lý Sinh Thái Cỏ Dại Theo Hướng Sinh Thái
Bài 17: Quản Lý Sinh Thái đất Nông Nghiệp Theo Hướng Sinh Thái
Đăng nhập Đăng ký
    ;