K62CNTPA

K62CNTPA

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Đề Cương
Bài Mở đầu
Bài Mở đầu
Chương 5. Sự Biến đổi Hóa Sinh Nguyên Liệu
Chương 5. Biến đổi Hóa Sinh Nguyên Liệu Thực Phẩm
Chương 2. Trao đổi Protein
Chương 2. Trao đổi Protein
Chương 4. Trao đổi Lipid
Chương 4. Trao đổi Lipid
Chương 3. Trao đổi Glucid
Chương 3. Trao đổi Glucid
Chương 1. Enzym - Chất Xúc Tác Sinh Học
Chương 1. Enzyme - Chất Xúc Tác Sinh Học
Đăng nhập Đăng ký
    ;