K63CNTPA

K63CNTPA

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 4. Lipid Thực Phẩm
Chương 4.. Lipid Thực Phẩm
Bài Mở đầu
Bài Mở đầu
Đề Cương
Đề Cương Môn Học
Chương 6. Chất Mầu, Chất Thơm
Chương 6. Chất Màu Và Chất Thơm
Chương 5. Chất độc
Chương 5. Chất độc
Chương 3. Glucide Thực Phẩm
Chương 3. Glucid Thực Phẩm
Chương 2. Protein Thực Phẩm
Chương 2. Protein Thực Phẩm
Chương 1. Nước, Vitamin, Chất Khoáng
Chương 1. Nước, Vitamin, Chất Khoáng
Đăng nhập Đăng ký
    ;