Kinh tế nguồn nhân lực

Kinh tế nguồn nhân lực

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Tài Liệu Học Phần KTNNL
Chương 6: Một Số Vấn đề Xã Hội đối Với Người Lao động
Chương 5: Thù Lao Lao động
Chương 4: Năng Suất Lao động
Chương 1: Những Vấn đề Cơ Bản Của Kinh Tế Nguồn Nhân Lực
Chương 2: Thị Trường Lao động
Chương 3: Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Kinh tế nguồn nhân lực