Kinh tế và quản lý lao động

Kinh tế và quản lý lao động

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 5: Tiền Lương Tối Thiểu Và ảnh Hưởng đến Thị Trường Lao động
Tài Liệu Chương 5
Chương 4: Di Cư Lao động
Tài Liệu Chương 4
Chương 3: Phân Biệt đối Xử Trọng Thị Trường Lao động
Tài Liệu Chương 3
Chương 2: Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Kinh Tế Lao động
Tài Liệu Chương 2
Chương 1: Nhập Môn
Tài Liệu Chương 1
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Kinh tế và quản lý lao động