KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1

KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 6
Chương 6. Quá Trình Làm Lạnh, Lạnh đông Thực Phẩm
Chương 5
Chương 5. Quá Trình Chế Biến Nhiệt Thực Phẩm để Bảo Quản
Chương 4
Chương 4. Quá Trình đun Nóng, Chần Thực Phẩm
Chương 3
Chwong 3. Truyền Nhiệt Trong Chế Biến Thực Phẩm
Chương 2
Chương 2. Lưu Thể Trong Chế Biến Thực Phẩm
Chương 1
Chương 1. Giới Thiệu Chung
Đăng nhập Đăng ký
    ;

KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1