Marketing Cho Phát Triển Du Lịch Bền Vững_Marketing For Sustainable Tourism Development )

Marketing Cho Phát Triển Du Lịch Bền Vững_Marketing For Sustainable Tourism Development )

- Về kiến thức: Giúp cho học viên có kiến thức, hiểu biết và tổng hợp về lý thuyết marketing cho phát triển du lịch bền vững: marketing và hệ thống marketing, mục tiêu marketing, vị thế sản p

KQ06101 Marketing cho phát triển du lịch bền vững (Marketing for Sustainable Tourism Development). (3TC : 3 – 0 -  6). Tổng quan marketing cho phát triển du lịch bền vững; phân tích thị trường du lịch và du lịch bền vữngvà hành vi của khách du lịch; Marketing một số dịch vụ du lịch bền vững; Chiến lược marketing mix (sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến) trong phát triển du lịch bền vững; Phân tích kết quả, hiệu quả marketing và nghiên cứu marketing cho phát triển du lịch bền vững.

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chapter 2
UNDERSTAND THE MARKETPLACE AND CONSUMER MARKET
Chapter 3
UNDERSTAND THE MARKETPLACE AND CONSUMER MARKET
Chapter 1
Getting Started
Chapter 1
Introduce To Marketing And Agricultural Marketing
Chương 1
Chapter 5
Chapter 4
Introduction To Marketing
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Marketing Cho Phát Triển Du Lịch Bền Vững_Marketing For Sustainable Tourism Development )