Mô hình hóa trong QLMT

Mô hình hóa trong QLMT

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Tập (phục Vụ ôn Thi)
Bài Tập Mô Hình ô Nhiễm Không Khí Và ô Nhiễm Nước
Bài Thực Hành Tự Làm
Chương 5: Mô Hình Hóa Biến động Sử Dụng đất Nông Nghiệp
Chương 4: Mô Hình ô Nhiễm Nước
Mô Hình ô Nhiễm Nước
Chương 3: Mô Hình ô Nhiễm Không Khí
Mô Hình Ô Nhiễm Không Khí
Chương 2: Xây Dựng Mô Hình Môi Trường
Phân Tích Kịch Bản
Xây Dựng Mô Hình
Đánh Giá Mô Hình
Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Mô Hình Hóa Môi Trường
Giới Thiệu Chung Về Mô Hình Hóa Môi Trường
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Mô hình hóa trong QLMT