Phụ gia thực phẩm_ nhóm 01

Phụ gia thực phẩm_ nhóm 01

Học phần Phụ gia thực phần là học phần tự chọn đôi với chương trình đào tạo CNTP, CN STH; Công nghệ và kinh doanh TP nhưng là HP bắt buộc đối với chuyên ngành quản lý chất lượng thực phẩm.

Bài mở đầu: Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc sản phẩm; Phụ gia làm thay đổi  tính chất cảm quan của sản phẩm; Phụ gia hỗ trợ kĩ thuật chế biến. Enzyme dùng trong  chế biến TP.

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Giảng Học Phần Phụ Gia Thưc Phẩm
Bài Giảng Học Phần Phụ Gia Thưc Phẩm
Bài Giảng Học Phần Phụ Gia Thưc Phẩm
Đề Cương
Đề Cương Học Phần CP03022
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Phụ gia thực phẩm_ nhóm 01