Quản lý và hoạch định điểm đến du lịch bền vững  (Governance and strategic planning of sustainable t

Quản lý và hoạch định điểm đến du lịch bền vững (Governance and strategic planning of sustainable t

Tổng quan về du lịch; Quản lý Nhà nước về du lịch; Đánh giá năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch; Quy hoạch du lịch; Quản lý các khu du lịch và điểm du lịch; Quá trình thực hiện d

  • Về kiến thức: Học viên lý giải được nội dung của quản lý Nhà nước về du lịch; hiểu, nắm vững và vận dụng các chính sách và phát luật của Nhà nước về quản lý và quy hoạch du lịch; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhà nước về du lịch; và vận dụng kinh nghiệm quản lý Nhà nước về du lịch của một số nước trên thế giới và các địa phương.
  • Về kỹ năng: Học viên có thể vận dụng kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm của bản thân để giải thích các nội dung quản lý Nhà nước về du lịch, sử dụng các phương pháp định tính và định lượng để đánh giá vai trò và hiệu quả của quản lý Nhà nước về du lịch. Học viên có thể thực hiện các nghiên cứu về quản lý Nhà nước đối với du lịch và nắm được quy trình quản lý các khu du lịch và điểm du lịch theo hướng bền vững.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học viên hiểu và thực hiện đúng các chính sách, pháp luật và quy định của Nhà nước đối với du lịch.

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Nội dung đang được cập nhật
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Quản lý và hoạch định điểm đến du lịch bền vững (Governance and strategic planning of sustainable t