Sinh thái nhân văn

Sinh thái nhân văn

Môn học giới thiệu về thành phần của hệ tự nhiên và hệ xã hội; tương tác giữa con người với tự nhiên để hiểu được nguyên nhân cơ bản của các mối tương tác bền vững và không bền vững. Sinh vi

Sau khi học xong học phần này sinh viên (i) phân tích đươc mối quan hệ giữa con người và tự nhiên bao gồm (1) hiểu được các phương pháp tiếp cận trong sinh thái nhân văn; (2) phân tích được đặc điểm, thành phần, cấu trúc, hoạt động và mối tương tác qua lại giữa các thành phần trong hệ, giữa con người và các thành phần còn lại của hệ; (3) mối quan hệ giữa như cầu của con người và khả năng cung cấp của tự nhiên; (ii) sinh viên có khả năng  áp dụng các mô hình tự nhiên – xã hội trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững; (iii)  thể phân tích được mối tương tác giữa hoạt động của con người và môi trường, (iv) phân tích đượcnguyên nhân của các vấn đề về sinh thái môi trường như đặc điểm khai thác và sử dụng tài nguyên ở một số vùng, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Chương 5. Mối Tương Tác Tự Nhiên Con Người
Chương 4. Mối Tương Tác Tự Nhiên - Xã Hội
Chương 3. Hệ Xã Hội
Chương 2
Chương 1. Khái Niệm Chung - 6 Phương Pháp Tiếp Cận
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Sinh thái nhân văn