Thiết kế thí nghiệm

Thiết kế thí nghiệm

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Giảng
Bài Giảng Lý Thuyết (powerpoint)
Chương 9
Phụ Lục + Tài Liệu Tham Khảo
Chương 8
Bài Giảng Thực Hành (powerpoint)
Thực Hành Thiết Kế Thí Nghiệm
Chương 7
Kiểm định Một Phân Phối Và Bảng Tương Liên
Chương 6
Tương Quan Và Hối Quy Tuyến Tính
Chương 5
Thiết Kế Thí Nghiệm Hai Yếu Tố
Chương 4
Thiết Kế Thí Nghiệm Một Yếu Tố
Chương 3
Một Số Khái Niệm Về Thiết Kế Thí Nghiệm
Chương 2
Ước Lượng Và Kiểm định Giả Thiết
Chương 1
Một Số Khái Niệm Trong Xác Suất Thống Kê
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Thiết kế thí nghiệm