Thiết kế thí nghiệm và thống kê ứng dụng

Thiết kế thí nghiệm và thống kê ứng dụng

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Bài Giảng
Bài Giảng Lý Thuyết (powerpoint)
Chương 9
Phụ Lục + Tài Liệu Tham Khảo
Chương 8
Bài Giảng Thực Hành (powerpoint)
Thực Hành Thiết Kế Thí Nghiệm
Chương 7
Kiểm định Một Phân Phối Và Bảng Tương Liên
Chương 6
Tương Quan Và Hối Quy Tuyến Tính
Chương 5
Thiết Kế Thí Nghiệm Hai Yếu Tố
Chương 4
Thiết Kế Thí Nghiệm Một Yếu Tố
Chương 3
Một Số Khái Niệm Về Thiết Kế Thí Nghiệm
Chương 2
Ước Lượng Và Kiểm định Giả Thiết
Chương 1
Một Số Khái Niệm Trong Xác Suất Thống Kê
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Thiết kế thí nghiệm và thống kê ứng dụng