Vật lý thực phẩm

Vật lý thực phẩm

Nội dung khóa học Video Tài liệu
Các đặc Trưng Vật Lý Của Thực Phẩm
Các đặc Trưng Vật Lý Của Thực Phẩm
Các đặc Trưng Vật Lý Của Thực Phẩm
Truyền Khối ứng Dụng Trong CNTP
Truyền Khối ứng Dụng Trong CNTP
Tính Chất Nhiệt Của Thực Phẩm
Tính Chất Nhiệt Của Thực Phẩm
Tính Chất Quang Học Của Thực Phẩm
Tính Chất Quang Học Của Thực Phẩm
Tính Chất Bề Mặt Của Thực Phẩm
Tính Chất Bề Mặt Của Thực Phẩm
Tính Chất Lưu Biến Của Thực Phẩm
Tính Chất Lưu Biến Của Thực Phẩm
Tính Chất Lưu Biến Của Thực Phẩm
Đăng nhập Đăng ký
    ;

Vật lý thực phẩm